menu

Klachtenprocedure 

Klachten regelement Plegan Opleidingen met ingang van 5-11-2018 voor alle gegeven opleidingen te weten:

 • Oriëntatiecursus Verpleegkunde en Antroposofie
 • Voortgezette Opleidingen Verpleegkunde vanuit Antroposofie
 • Ritmisch inwrijven
 • Scholingsdagen: nascholingsdagen en april scholingsdagen
 • Scholing jeugdgezondheidszorg
 • Incompany trainingen
 • zorg voor zorgondersteuners

Er is een klachtencommissie, bestaande uit twee leden waarvan 1 lid van het bestuur en 1 lid van het kernteam is, maar beiden niet betrokken bij de klacht. Er is een onafhankelijk persoon indien de klachtencommissie er niet uit komt.

De klacht zal vertrouwelijk behandeld worden.

Samenstelling van de klachtencommissie

Per 5-11-2018

Namens het bestuur: Teddy Hanepen, of indien betrokken bij de klacht zal zij vervangen worden door Sonja van Hees.

Namens het kernteam: Twan Nijenhuis, of indien betrokken bij de klacht zal zij vervangen worden door Mirjam Zonneveld.

Adres klachtencommissie

Teddy Hanepen

026 3704554

06 44768582

De Procedure

 • Indien er sprake is van een klacht wendt men zich in eerste instantie tot de persoon waarmee de klacht verband houdt.
 • Indien onderling geen oplossing wordt gevonden dient de klacht schriftelijk te worden ingediend bij de klachtencommissie en een afschrift dient naar de aangeklaagde te worden verstuurd. De klacht en de feitelijke omstandigheden die tot de klacht hebben geleid dienen zo duidelijk mogelijk omschreven te worden. De klachten commissie neemt de klacht alleen in behandeling indien de aangeklaagde een kopie van het klaagschrift heeft ontvangen.
 • De klachtencommissie nodigt aanklager en aangeklaagde (zo mogelijk samen) binnen vier weken uit, voor een of meerdere gesprekken. Zowel de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie kunnen zich bij de gesprekken laten bijstaan door een derde. Voorwaarde is dat de andere betrokken partijen voorafgaand worden geïnformeerd over de persoon die bijstand verleend.
 • De klachtencommissie besluit binnen vier weken na afronding van de gesprekken over de klacht. Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de aangeklaagde. Mocht de termijn binnen 4 weken niet gehaald worden dan wordt schriftelijk medegedeeld aan de betrokken de reden met een exacte datum wanneer alsnog het besluit genomen wordt.
 • Zowel de klacht als de uitspraak van de klachtencommissie zal worden vastgelegd en twee jaar worden bewaard.

Beroepsprocedure

Indien de klager en of de aangeklaagde het niet eens is met het besluit van de klachtencommissie kan hij terecht de onafhankelijke persoon, Ruth in ‘t Veld. Bereikbaar via email: ruthintveldwiegers@gmail.com Haar oordeel is bindend voor alle partijen.


goudsbloem


akkerpaardestaart


kleine brandnetel


duizendblad