menu

Klachtenprocedure 

Klachten regelement Stichting Plegan Opleidingen met ingang van 15-12-2021 voor alle gegeven opleidingen te weten:

 • Oriëntatiecursus Verpleegkunde en Antroposofie
 • Voortgezette Opleidingen Verpleegkunde vanuit Antroposofie
 • Nascholingsdagen
 • Applicatiecursussen wikkels, kompressen
 • Ritmische inwrijvingen volgens Wegman/ Hauschka en de orgaaninwrijving dagen, de terugkomdagen voor Ritmische Inwrijvingen zowel algemeen als voor zelfstandigen
 • In Company trainingen en andere cursussen

Er is een klachtencommissie, bestaande uit twee leden waarvan 1 lid van het bestuur en 1 lid van het kernteam is, maar beiden niet betrokken bij de klacht. Er is een onafhankelijk persoon indien de klachtencommissie er niet uit komt.

De klacht zal vertrouwelijk behandeld worden.

Samenstelling van de klachtencommissie

Per 15-12-2021

 • Namens het bestuur: Teddy Hanepen. Indien betrokken bij de klacht zal zij vervangen worden door Sonja van Hees.
 • Namens het kernteam: Jolanda Elzinga. Indien betrokken bij de klacht zal zij vervangen worden door Mirjam Zonneveld
 • Onafhankelijk lid: Dhr. Ruud Steen

Adres klachtencommissie

Statenlaan 14
6828 WE Arnhem

De Procedure

 • Indien er sprake is van een klacht wendt men zich in eerste instantie tot de persoon waarmee de klacht verband houdt.

 • Indien onderling geen oplossing wordt gevonden dient de klacht schriftelijk te worden ingediend bij de klachtencommissie en een afschrift dient naar de aangeklaagde te worden verstuurd. De aanklager zorgt hiervoor. De klacht en de feitelijke omstandigheden die tot de klacht hebben geleid dienen zo duidelijk mogelijk omschreven te worden. De klachtencommissie neemt de klacht alleen in behandeling indien de aangeklaagde een kopie van de klacht heeft ontvangen.

 • De klachtencommissie nodigt aanklager en aangeklaagde (zo mogelijk samen) binnen vier weken uit, voor een of meerdere gesprekken. Zowel de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie kunnen zich bij de gesprekken laten bijstaan door een derde. Voorwaarde is dat de andere betrokken partijen voorafgaand worden geïnformeerd over de persoon die bijstand verleent.

 • De klachtencommissie besluit binnen vier weken na afronding van de gesprekken over de klacht. Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de aangeklaagde. Mocht de termijn binnen 4 weken niet gehaald worden dan wordt de reden schriftelijk medegedeeld aan de betrokkenen met een exacte datum wanneer alsnog het besluit genomen wordt.

 • Zowel de klacht als de uitspraak van de klachtencommissie zal worden vastgelegd en twee jaar worden bewaard. Dit wordt vastgelegd in een map bij het secretariaat (besluit 19 april 2022)

Beroepsprocedure

Indien de klager en of de aangeklaagde het niet eens is met het besluit van de klachtencommissie kan hij/zij terecht bij de onafhankelijke persoon, momenteel Dhr. Ruud Steen. Zijn oordeel is bindend voor Stichting Plegan Opleidingen en eventuele consequenties worden binnen 1 maand afgehandeld.


goudsbloem


akkerpaardestaart


kleine brandnetel


duizendblad

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie